Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

Số: 25/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
______________________

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

READ  Quyết định số 1750/QĐ-TTG - HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 26/2003/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– VP Chính phủ;
– Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
– Trang Web Chính phủ;
– Bộ TN & MT;
– TTTU, TTHĐND tỉnh;
– CPCT, CPVP;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Cổng TTĐT của tỉnh, Đài PTTH tỉnh;
– Trung tâm Công báo tỉnh;
– Báo Vĩnh Phúc;
– Như Điều 3;
– Cviên: Khối NCTH;
– Lưu: Sở TNMT, VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phùng Quang Hùng

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm những kiến thức hữu ích về pháp luật tại đây

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #số #252012TTBGDĐT #HoaTieuvn.

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

Số: 25/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
______________________

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 26/2003/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– VP Chính phủ;
– Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
– Trang Web Chính phủ;
– Bộ TN & MT;
– TTTU, TTHĐND tỉnh;
– CPCT, CPVP;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Cổng TTĐT của tỉnh, Đài PTTH tỉnh;
– Trung tâm Công báo tỉnh;
– Báo Vĩnh Phúc;
– Như Điều 3;
– Cviên: Khối NCTH;
– Lưu: Sở TNMT, VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phùng Quang Hùng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *