Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT – Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT – Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT – Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 23/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học
____________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Theo Biên bản họp thẩm định ngày 17 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học. Chương trình này là cơ sở để biên soạn tài liệu dạy và học tiếng M’Nông (môn học tự chọn) cho học sinh dân tộc M’Nông ở cấp Tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Uỷ ban VHGD TN,TNNĐ của QH;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat/

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT – Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #số #232012TTBGDĐT #Ban #hành #Chương #trình #tiếng #MNông #cấp #Tiểu #học.

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT – Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học.

Https://sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT – Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học.

Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 23/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học
____________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Theo Biên bản họp thẩm định ngày 17 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học. Chương trình này là cơ sở để biên soạn tài liệu dạy và học tiếng M’Nông (môn học tự chọn) cho học sinh dân tộc M’Nông ở cấp Tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Uỷ ban VHGD TN,TNNĐ của QH;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *