Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 08/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm

giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

______________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 31 tháng 7 năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
– UB VHGDTTN-NĐ Quốc hội (để báo cáo);
– Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
– BT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Kiểm toán nhà nước;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #số #082012TTBGDĐT #HoaTieuvn.

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Sàn ô tô Việt Nam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 08/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm

giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

______________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 31 tháng 7 năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
– UB VHGDTTN-NĐ Quốc hội (để báo cáo);
– Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
– BT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Kiểm toán nhà nước;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *