Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số 04/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
________________________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điểu của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 79/BKHĐT-TCTK ngày 05 tháng 01 năm 2012 về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục chuyên ngành đào tạo sau Đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Uỷ ban VHGD,TN,TNNĐ của QH;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm những kiến thức hữu ích về pháp luật tại đây

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #số #042012TTBGDĐT #HoaTieuvn.

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số 04/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
________________________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điểu của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 79/BKHĐT-TCTK ngày 05 tháng 01 năm 2012 về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục chuyên ngành đào tạo sau Đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Uỷ ban VHGD,TN,TNNĐ của QH;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *