Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Website cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh

Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ Đại học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

Số 02/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành chương trình khung giáo dục Đại học

ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ Đại học.

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và Chủ tịch Hội đồng Chương trình khung Khối ngành Sư phạm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục Đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ Đại học.

Điều 2. Thông tư này và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục Đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn.

Điều 3. Căn cứ chương trình khung ban hành tại Thông tư này, các Đại học, Học viện, trường Đại học xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn học ngành Sư phạm quốc phòng- an ninh, trình độ Đại học để sử dụng chính thức trong trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện và Hiệu trưởng các trường Đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục K.Tr.VBQPPL);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat/

Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #số #022012TTBGDĐT #HoaTieuvn.

Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh

Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ Đại học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

Số 02/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành chương trình khung giáo dục Đại học

ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ Đại học.

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và Chủ tịch Hội đồng Chương trình khung Khối ngành Sư phạm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục Đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ Đại học.

Điều 2. Thông tư này và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục Đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn.

Điều 3. Căn cứ chương trình khung ban hành tại Thông tư này, các Đại học, Học viện, trường Đại học xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn học ngành Sư phạm quốc phòng- an ninh, trình độ Đại học để sử dụng chính thức trong trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện và Hiệu trưởng các trường Đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục K.Tr.VBQPPL);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *