Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 28/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại,
nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

______________________

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị dạy nghề, cho các nghề: Công nghệ ô tô; Cắt gọt kim loại; Công nghệ dệt và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề trên, áp dụng cho đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề cho nghề Công nghệ ô tô; nghề Cắt gọt kim loại; nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề để áp dụng đối với trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường Cao đẳng và trường Đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên.

Điều 2. Quy định về thiết bị dạy nghề

1. Nghề Công nghệ ô tô:

a. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ô tô đào tạo trình độ Trung cấp nghề (kèm theo);

b. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ô tô đào tạo trình độ Cao đẳng nghề (kèm theo);

2. Nghề Cắt gọt kim loại:

a. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại đào tạo trình độ Trung cấp nghề (kèm theo);

b. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại đào tạo trình độ Cao đẳng nghề (kèm theo);

3. Nghề Công nghệ dệt:

a. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo);

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2011.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị – xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Ban bí thư Trung ương Đảng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website của Chính phủ;
– Website Bộ LĐTBXH;
– Công báo;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT,TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm kiến thức pháp luật tại đây

Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #quy #định #về #thiết #bị #dạy #nghề #Công #nghệ #tô #nghề #Cắt #gọt #kim #loại #nghề #Công #nghệ #dệt.

Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt.

Chúng tôi mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt.

Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 28/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại,
nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

______________________

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị dạy nghề, cho các nghề: Công nghệ ô tô; Cắt gọt kim loại; Công nghệ dệt và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề trên, áp dụng cho đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề cho nghề Công nghệ ô tô; nghề Cắt gọt kim loại; nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề để áp dụng đối với trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường Cao đẳng và trường Đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên.

Điều 2. Quy định về thiết bị dạy nghề

1. Nghề Công nghệ ô tô:

a. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ô tô đào tạo trình độ Trung cấp nghề (kèm theo);

b. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ô tô đào tạo trình độ Cao đẳng nghề (kèm theo);

2. Nghề Cắt gọt kim loại:

a. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại đào tạo trình độ Trung cấp nghề (kèm theo);

b. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại đào tạo trình độ Cao đẳng nghề (kèm theo);

3. Nghề Công nghệ dệt:

a. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo);

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2011.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị – xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Ban bí thư Trung ương Đảng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website của Chính phủ;
– Website Bộ LĐTBXH;
– Công báo;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT,TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *