Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT của Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ
TƯ PHÁP – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật,

giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách

và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

___________________

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tuân thủ quy định của Luật Thi hành án hình sự, Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để phạm nhân được học tập văn hóa, giáo dục pháp luật, được phổ biến thông tin thời sự, chính sách và được sinh hoạt, giải trí trong thời gian chấp hành án phạt tù nhằm giúp họ sớm thành người có ích cho xã hội.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện.

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem tại đây

Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #hướng #dẫn #việc #tổ #chức #dạy #văn #hóa #giáo #dục #pháp #luật #giáo #dục #công #dân #cho #phạm #nhân.

Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân.

Https://sanotovietnam.com.vn/ mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân.

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT của Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ
TƯ PHÁP – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật,

giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách

và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

___________________

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tuân thủ quy định của Luật Thi hành án hình sự, Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để phạm nhân được học tập văn hóa, giáo dục pháp luật, được phổ biến thông tin thời sự, chính sách và được sinh hoạt, giải trí trong thời gian chấp hành án phạt tù nhằm giúp họ sớm thành người có ích cho xã hội.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *