Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 | Website cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu

miễn phí

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

________

Số: 44/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

________________________

Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

THÔNG

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

___________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục sở vật chất V trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông ban hành Danh mục thiết bị dạy

học tối thiểu lớp 6.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao

gồm: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử Địa

lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ

thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), môn Hoạt động trải nghiệm thiết bị dùng chung.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 ban hành kèm theo Thông y,

các sở giáo dục đào tạo trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản sử dụng thiết bị

phục vụ dạy học tại các sở giáo dục cấp trung học sở bắt đầu từ m học 2021-2022.

Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2020.

Thông này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại

Thông số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối

thiểu cấp Trung học cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục

Trung học Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Chủ tịch Ủy

ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục đào tạo; các tổ chức,

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.

Nơi nhận:

Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

y ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;

Văn phòng Chính phủ;

Kiểm toán Nhà nước;

y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

quan Trung ương các đoàn thể;

Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

y ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo;

Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực;

UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Thông #tư #442020TTBGDĐT #Danh #mục #thiết #bị #dạy #học #tối #thiểu #lớp.

Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Https://sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu

miễn phí

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

________

Số: 44/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

________________________

Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

THÔNG

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

___________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục sở vật chất V trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông ban hành Danh mục thiết bị dạy

học tối thiểu lớp 6.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao

gồm: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử Địa

lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ

thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), môn Hoạt động trải nghiệm thiết bị dùng chung.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 ban hành kèm theo Thông y,

các sở giáo dục đào tạo trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản sử dụng thiết bị

phục vụ dạy học tại các sở giáo dục cấp trung học sở bắt đầu từ m học 2021-2022.

Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2020.

Thông này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại

Thông số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối

thiểu cấp Trung học cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục

Trung học Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Chủ tịch Ủy

ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục đào tạo; các tổ chức,

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.

Nơi nhận:

Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

y ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;

Văn phòng Chính phủ;

Kiểm toán Nhà nước;

y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

quan Trung ương các đoàn thể;

Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

y ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo;

Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực;

UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *