Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT về chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

Số: 5804/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC (EMIS) VÀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC (VEMIS)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục,

READ  Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định về hóa, xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao 02 sản phẩm sau đây của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) cho Vụ Kế hoạch – Tài chính quản lý, sử dụng:

1. Phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS).

2. Hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) gồm 07 phân hệ:

– Phân hệ quản lý học sinh;

– Phân hệ quản lý thư viện;

– Phân hệ quản lý thiết bị;

– Phân hệ quản lý nhân sự;

– Phân hệ quản lý giảng dạy;

– Phân hệ quản lý tài chính, tài sản;

– Phân hệ giám sát, đánh giá.

Điều 2. Giám đốc Dự án SREM có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể để bàn giao sản phẩm và thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để quá trình khai thác, sử dụng được liên tục.

Vụ Kế hoạch – Tài chính được Bộ trưởng uỷ quyền quản lý bản quyền của phần mềm thông tin quản lý giáo dục và hệ thống phần mềm quản lý trường học, có trách nhiệm quản lý, sử dụng, tham mưu cập nhật, phát triển, khai thác có hiệu quả; đồng thời chuyển giao các phân hệ của VEMIS cho các vụ, cục liên quan để sử dụng vào các hoạt động quản lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Dự án SREM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

READ  Quyết định 1931/QĐ-BYT hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng 2016 | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #58042012QĐBGDĐT #HoaTieuvn.

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT – HoaTieu.vn.

Chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT về chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

Số: 5804/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC (EMIS) VÀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC (VEMIS)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao 02 sản phẩm sau đây của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) cho Vụ Kế hoạch – Tài chính quản lý, sử dụng:

READ  Những điểm mới quan trọng của Luật giáo dục sửa đổi | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

1. Phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS).

2. Hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) gồm 07 phân hệ:

– Phân hệ quản lý học sinh;

– Phân hệ quản lý thư viện;

– Phân hệ quản lý thiết bị;

– Phân hệ quản lý nhân sự;

– Phân hệ quản lý giảng dạy;

– Phân hệ quản lý tài chính, tài sản;

– Phân hệ giám sát, đánh giá.

Điều 2. Giám đốc Dự án SREM có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể để bàn giao sản phẩm và thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để quá trình khai thác, sử dụng được liên tục.

Vụ Kế hoạch – Tài chính được Bộ trưởng uỷ quyền quản lý bản quyền của phần mềm thông tin quản lý giáo dục và hệ thống phần mềm quản lý trường học, có trách nhiệm quản lý, sử dụng, tham mưu cập nhật, phát triển, khai thác có hiệu quả; đồng thời chuyển giao các phân hệ của VEMIS cho các vụ, cục liên quan để sử dụng vào các hoạt động quản lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Dự án SREM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *