Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

BỘ Y TẾ

Số: /QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị

hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với

trẻ em bị hành hạ, ngƣợc đãi, đánh đập

BỘ TRƢỞNG BỘ Y T

n cứ Nghđịnh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐTTg ngày 28/9/2020 của Th tưng Chính

phủ ban nh kế hoạch triển khai, thực hin nghquyết số 121/2020/QH14 ngày

19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục ng cường hiệu lực, hiệu quviệc thực

hiện cnh sách, pháp luật v png chống xâm hại trẻ em;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định y Quy trình giám định pháp y

đối với trem bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục (Phụ lục 1) Quy trình

giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (Phụ lục 2).

Điều 2. Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị

xâm hại tình dục Quy trình giám định pháp y đối với tr em bị hành hạ,

ngược đãi, đánh đập ban hành m theo Quyết định y được áp dụng tại các tổ

chức và cá nhân thực hiện giám định pháp y trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Điu 4. Các ông, : Chánh Văn phòng B, Cục tởng Cc Quản km,

chữa bệnh, Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự

(BCông an), Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Giám đốc S

Y tế và Giám đốc Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thtrưởng

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

PTT Vũ Đức Đam (để b/cáo);

Viện KSNDTC, TANDTC;

Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);

Các Ủy ban của Quốc hội:Pháp luật; Tư pháp;Về các vấn

đề XH; VH, GD, TN, Thiếu niên và Nhi đồng (để b/cáo);

Bộ trưởng BYT;

– Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng (để p/hợp);

Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

Website Cục QLKCB;

– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TỞNG

THỨ TRƢỞNG

Nguyễn Trƣờng Sơn

5609

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm ở đây

Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #5609QĐBYT #về #ban #hành #tạm #thời #Quy #trình #giám #định #pháp #đối #với #trẻ.

Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em.

Chúng tôi mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em.

BỘ Y TẾ

Số: /QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị

hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với

trẻ em bị hành hạ, ngƣợc đãi, đánh đập

BỘ TRƢỞNG BỘ Y T

n cứ Nghđịnh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐTTg ngày 28/9/2020 của Th tưng Chính

phủ ban nh kế hoạch triển khai, thực hin nghquyết số 121/2020/QH14 ngày

19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục ng cường hiệu lực, hiệu quviệc thực

hiện cnh sách, pháp luật v png chống xâm hại trẻ em;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định y Quy trình giám định pháp y

đối với trem bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục (Phụ lục 1) Quy trình

giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (Phụ lục 2).

Điều 2. Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị

xâm hại tình dục Quy trình giám định pháp y đối với tr em bị hành hạ,

ngược đãi, đánh đập ban hành m theo Quyết định y được áp dụng tại các tổ

chức và cá nhân thực hiện giám định pháp y trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Điu 4. Các ông, : Chánh Văn phòng B, Cục tởng Cc Quản km,

chữa bệnh, Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự

(BCông an), Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Giám đốc S

Y tế và Giám đốc Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thtrưởng

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

PTT Vũ Đức Đam (để b/cáo);

Viện KSNDTC, TANDTC;

Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);

Các Ủy ban của Quốc hội:Pháp luật; Tư pháp;Về các vấn

đề XH; VH, GD, TN, Thiếu niên và Nhi đồng (để b/cáo);

Bộ trưởng BYT;

– Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng (để p/hợp);

Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

Website Cục QLKCB;

– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TỞNG

THỨ TRƢỞNG

Nguyễn Trƣờng Sơn

5609

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *