Quyết định 500/2013/QĐ-TTg – HoaTieu.vn | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 500/2013/QĐ-TTg – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH LONG AN, QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 476/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 778/BNN-TY ngày 07 tháng 3 năm 2013, số 779/BNN-TY ngày 07 tháng 3 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3288/BTC-TCDT ngày 14 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh. Cụ thể:

– Tỉnh Long An: 7.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

– Tỉnh Quảng Trị: 8.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm kiến thức pháp luật tại đây

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #5002013QĐTTg #HoaTieuvn.

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg – HoaTieu.vn.

Https://sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 500/2013/QĐ-TTg – HoaTieu.vn.

Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH LONG AN, QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 476/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 778/BNN-TY ngày 07 tháng 3 năm 2013, số 779/BNN-TY ngày 07 tháng 3 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3288/BTC-TCDT ngày 14 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh. Cụ thể:

– Tỉnh Long An: 7.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

– Tỉnh Quảng Trị: 8.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *