Quyết định 429/2013/QĐ-UBND – HoaTieu.vn | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 429/2013/QĐ-UBND – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 429/2013/QĐ-UBND – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 429/2013/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

———-
Số: 429/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ PHÒNG CHỐNG DỊCH
HẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 về việc cấp 1.800 triệu đồng cho Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh đế mua thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phục vụ công tác phòng chống dịch; Văn bản số 5160/UBND-TM3 ngày 18/10/2012 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo hạn sử dụng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 204/SNN&PTNT ngày 30/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

Số TT

Tên thuốc bảo vệ thực vật

Đơn vị tính

Số lượng

1

Wavotox 585EC

Chai

9.000

2

Wavotox 585EC

Gói

82.295

3

Babsax 400WP

Gói

27.000

4

Reasgant 3.6EC

Gói

170.000

5

Kamsu 2L (loại 20ml/gói)

Gói

84.000

6

Belazole 75WP (loại 5 gam/gói)

Gói

40.000

7

Daconil 75WP

Gói

84.000

8

Topsin 70WP (loại 8gam/gói)

Gói

65.000

9

Avtvil 5SC (loại 20ml/gói)

Gói

27.000

10

Wamtox 100EC

Gói

102.000

Điều 2. Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh có trách nhiệm:

– Căn cứ danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Điều 1, chủ động triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

– Cung ứng các loại thuốc bảo vệ thực vật dự trữ cho các địa phương trong Tỉnh khi có dịch hại cây trồng xảy ra.

– Thực hiện phương án luân chuyển thuốc theo hạn sử dụng, không để thuốc quá hạn sử dụng và chịu trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn dự trữ được cấp theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Văn bản số 5160/UBND-TM3 ngày 18/10/2012 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo hạn sử dụng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Bộ Nông nghiệp (báo cáo);
– TT Tỉnh ủy, TTHĐND Tỉnh (báo cáo);
– CT, P1, P4;
– Điều 3 (Thực hiện);
– V0, V2, V3 NLN2, TK2, KSTTHC;
– Lưu: VT, NLN1 (22b – QĐ07).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Huy Hậu

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm những kiến thức hữu ích về pháp luật tại đây

Quyết định 429/2013/QĐ-UBND – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #4292013QĐUBND #HoaTieuvn.

Quyết định 429/2013/QĐ-UBND – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 429/2013/QĐ-UBND – HoaTieu.vn.

Danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 429/2013/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

———-
Số: 429/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ PHÒNG CHỐNG DỊCH
HẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 về việc cấp 1.800 triệu đồng cho Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh đế mua thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phục vụ công tác phòng chống dịch; Văn bản số 5160/UBND-TM3 ngày 18/10/2012 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo hạn sử dụng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 204/SNN&PTNT ngày 30/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

Số TT

Tên thuốc bảo vệ thực vật

Đơn vị tính

Số lượng

1

Wavotox 585EC

Chai

9.000

2

Wavotox 585EC

Gói

82.295

3

Babsax 400WP

Gói

27.000

4

Reasgant 3.6EC

Gói

170.000

5

Kamsu 2L (loại 20ml/gói)

Gói

84.000

6

Belazole 75WP (loại 5 gam/gói)

Gói

40.000

7

Daconil 75WP

Gói

84.000

8

Topsin 70WP (loại 8gam/gói)

Gói

65.000

9

Avtvil 5SC (loại 20ml/gói)

Gói

27.000

10

Wamtox 100EC

Gói

102.000

Điều 2. Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh có trách nhiệm:

– Căn cứ danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Điều 1, chủ động triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

– Cung ứng các loại thuốc bảo vệ thực vật dự trữ cho các địa phương trong Tỉnh khi có dịch hại cây trồng xảy ra.

– Thực hiện phương án luân chuyển thuốc theo hạn sử dụng, không để thuốc quá hạn sử dụng và chịu trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn dự trữ được cấp theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Văn bản số 5160/UBND-TM3 ngày 18/10/2012 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo hạn sử dụng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Bộ Nông nghiệp (báo cáo);
– TT Tỉnh ủy, TTHĐND Tỉnh (báo cáo);
– CT, P1, P4;
– Điều 3 (Thực hiện);
– V0, V2, V3 NLN2, TK2, KSTTHC;
– Lưu: VT, NLN1 (22b – QĐ07).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Huy Hậu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *