Quyết định 30/2013/QĐ-QLD – Rút số đăng ký của thuốc do Cục | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 30/2013/QĐ-QLD – Rút số đăng ký của thuốc do Cục đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 30/2013/QĐ-QLD – Rút số đăng ký của thuốc do Cục | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Rút số đăng ký của thuốc do Cục

Quyết định 30/2013/QĐ-QLD về rút số đăng ký của thuốc do Cục Quản lý dược ban hành.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
Số: 30/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ công văn số 123/TTrB-P3 ngày 27/02/2012 của Thanh tra Bộ Y tế về việc thuốc Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08 được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu tại Cục Quản lý dược;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08.

Do Công ty TNHH Thương mại Thăng Long, địa chỉ: 127 Quốc Bảo, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đăng ký, Công ty North China Pharmaceutical Group Formulation Co., Ltd., địa chỉ: No.6 Heping East road, Shijiazhuang, Hebei, China sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 27/QĐ-QLD ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý dược.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ;
– Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam;
– Các Công ty XNK Dược phẩm;
– Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, PC-HN, ĐKT(12).

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quốc Cường

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat/

Quyết định 30/2013/QĐ-QLD – Rút số đăng ký của thuốc do Cục và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #302013QĐQLD #Rút #số #đăng #ký #của #thuốc #Cục.

Quyết định 30/2013/QĐ-QLD – Rút số đăng ký của thuốc do Cục.

Sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 30/2013/QĐ-QLD – Rút số đăng ký của thuốc do Cục.

Rút số đăng ký của thuốc do Cục

Quyết định 30/2013/QĐ-QLD về rút số đăng ký của thuốc do Cục Quản lý dược ban hành.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
Số: 30/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ công văn số 123/TTrB-P3 ngày 27/02/2012 của Thanh tra Bộ Y tế về việc thuốc Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08 được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu tại Cục Quản lý dược;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08.

Do Công ty TNHH Thương mại Thăng Long, địa chỉ: 127 Quốc Bảo, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đăng ký, Công ty North China Pharmaceutical Group Formulation Co., Ltd., địa chỉ: No.6 Heping East road, Shijiazhuang, Hebei, China sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 27/QĐ-QLD ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý dược.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ;
– Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam;
– Các Công ty XNK Dược phẩm;
– Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, PC-HN, ĐKT(12).

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quốc Cường

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *