Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND – HoaTieu.vn | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

—————

Số: 2783/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 25/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về đào tạo, phát triển dạy nghề giai đoạn 2004-2010 và phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, phát triển dạy nghề giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBNĐ ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Xét Báo cáo thẩm định quy hoạch ngày 14/9/2012 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 167/TTr-SLĐTBXH ngày 09/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH

READ  Công văn 6197/BYT-KH-TC về mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp, tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm, định hướng quy hoạch

– Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề là dự án quan trọng để thực hiện phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 phải có bước đi thích hợp theo từng giai đoạn và phải phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của từng ngành và phát huy hiệu quả của các cơ sở dạy nghề hiện có;

– Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề rộng khắp cả tỉnh, đa dạng các hình thức dạy nghề; tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác, lao động là người thuộc diện hưởng chính sách người có công với cách mạng và người tàn tật học nghề, lập nghiệp.

– Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh cần dựa trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và đầu tư hoàn thiện các điều kiện phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề; mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dạy nghề; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và những tiến bộ về kỹ thuật, công nghệ.

– Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư cho dạy nghề, phát triển các cơ sở dạy nghề tư thục và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư của nước ngoài, mở rộng hội nhập quốc tế về dạy nghề.

READ  Quyết định 227/QĐ-TTg năm 2016 về Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem tại đây

Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #27832012QĐUBND #HoaTieuvn.

Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND – HoaTieu.vn.

Sàn ô tô Việt Nam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND – HoaTieu.vn.

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Quyết định 2783/2012/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

—————

Số: 2783/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 25/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về đào tạo, phát triển dạy nghề giai đoạn 2004-2010 và phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, phát triển dạy nghề giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBNĐ ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Xét Báo cáo thẩm định quy hoạch ngày 14/9/2012 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 167/TTr-SLĐTBXH ngày 09/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH

READ  Thông tư 29/2013/BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH - HoaTieu.vn | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm, định hướng quy hoạch

– Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề là dự án quan trọng để thực hiện phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 phải có bước đi thích hợp theo từng giai đoạn và phải phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của từng ngành và phát huy hiệu quả của các cơ sở dạy nghề hiện có;

– Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề rộng khắp cả tỉnh, đa dạng các hình thức dạy nghề; tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác, lao động là người thuộc diện hưởng chính sách người có công với cách mạng và người tàn tật học nghề, lập nghiệp.

– Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh cần dựa trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và đầu tư hoàn thiện các điều kiện phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề; mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dạy nghề; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và những tiến bộ về kỹ thuật, công nghệ.

– Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư cho dạy nghề, phát triển các cơ sở dạy nghề tư thục và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư của nước ngoài, mở rộng hội nhập quốc tế về dạy nghề.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *