Quyết định 102/QĐ-BNV – Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 102/QĐ-BNV – Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 102/QĐ-BNV – Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam

Quyết định 102/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01 tháng 02 năm 2013 về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

BỘ NỘI VỤ

——–
Số: 102/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

———————–
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

Điều 2. Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hội, Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Công an (C64);
– Lưu: VT, TCPCP, T.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dĩnh

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Quyết định 102/QĐ-BNV – Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #102QĐBNV #Về #việc #cho #phép #thành #lập #Hội #Tâm #lý #học #xã #hội #Việt #Nam.

Quyết định 102/QĐ-BNV – Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

Https://sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 102/QĐ-BNV – Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

Về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam

Quyết định 102/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01 tháng 02 năm 2013 về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

BỘ NỘI VỤ

——–
Số: 102/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

———————–
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

Điều 2. Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hội, Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Công an (C64);
– Lưu: VT, TCPCP, T.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dĩnh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *