Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019 | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019 đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019 | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Thông s 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 ca B Go dc và Đào to sửa

đổi, b •sung mt số điều ca quy định chế đlàm vic đối vi giáo vn ph thông bannh

kèm theo Thông tư s28/2009/TTBGDĐT ngày 21/10/2009 của B Giáo dc và Đào tạo;

Kim tra đánh giá, k năng tin hc mc độ chuẩn k năng sử dụng công ngh tng

tin bn (ch yếu: Power Point, Word, Excel).

1.2. Đi vi nhăn viên

Thông tư số 14/20I4/TTBNV ngày 31/10/2014 ca Bộ Ni v quy định chức danh,

mã sngch và tiêu chuẩn nghiệp v chuyên môn các ngch công chức chun ngành văn

thư;

Thông tư ln tịch s 02/2015/TTLT-B VHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 ca B Ni

v quy đnh mã số và tu chuẩn chức danh ngh nghiệp viên chc chun ngành thư viện;

Thông tư s05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 ca B Ni v sửa đổi, b sung mt

số điều ca Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT

BNV ngày 30/12/2010 ca B tng B Ni v v tiêu chun nghiệp v chuyên môn, bổ

nhim ngch và xếp lương đối vi các ngch ng chức chuyên ngành hành chính và việc t

chức thi nâng ngch ng chức;

Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của B Thông tin và Truyền

thông quy định tiêu chuẩn chức danh ngh nghip viên chức chuyên ngành công ngh tng

tin;

Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 ca B Go dục và Đào to quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh ngh nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm

trong c tng trung hc và tng chuyên bit công lập;

Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 ca B Giáo dục và Đào to quy

định mã số, tiêu chun chc danh ngh nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vuong tng

ph thông dân tc ni t, tng trung hc ph thông chuyên; tng dư bi đai hc và

tng dành cho ni khuyết tt ng lập;

Quyết đnh số 37/2008/QĐBGDĐT ngày 16/7/2008 của B Go dục và Đào tạo

ban hành quy định v phòng học b môn;

Kima đánh giá, k năng tin hc mc độ chun k năng sdng công nghê thông

tin cơ bn (ch yếu: Power Point, Word, Excel).

2. Phần thực hành kiểm tra ng lực về nghiệp v(30 pt)

2.1. Đi vi giáo viên

a. Ni dung: (Ngưi d tuyến mang theo sách go khoa lớp 10 và 11)

Thc hành hot đng giảng dy theo c văn bn sau:

Quyết đnh số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ca B Go dục và Đào tạo

ban hành chương trình go dục ph thông;

Công văn số 5842/BGDĐT-VP Hưng dẫn điu chinh ni dung dy hc GDPT;

Công văn sổ 4612/BGDĐTGDTrH ngày 03/10/2017 v vic hưng dẫn. thc hiện

chương tnh go dục ph .thông hiện hành theo định hưng phát triển phm cht và năng

lực hc sinh t năm hc 2017-2018;

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Hưng dn sinh hoạt

chuyên môn vê đổi mi phương pháp dạy hc và kim tra, đánh giá; t chc và qun các

hot động chuyên môn ca tng trung hc/trung tâm giáo dục thưng xuyên qua mạng.

2

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat/

Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019 và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Đề #cương #ôn #thi #viên #chức #Hồ #Chí #Minh #Vòng #năm.

Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019.

Https://sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019.

Thông s 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 ca B Go dc và Đào to sửa

đổi, b •sung mt số điều ca quy định chế đlàm vic đối vi giáo vn ph thông bannh

kèm theo Thông tư s28/2009/TTBGDĐT ngày 21/10/2009 của B Giáo dc và Đào tạo;

Kim tra đánh giá, k năng tin hc mc độ chuẩn k năng sử dụng công ngh tng

tin bn (ch yếu: Power Point, Word, Excel).

1.2. Đi vi nhăn viên

Thông tư số 14/20I4/TTBNV ngày 31/10/2014 ca Bộ Ni v quy định chức danh,

mã sngch và tiêu chuẩn nghiệp v chuyên môn các ngch công chức chun ngành văn

thư;

Thông tư ln tịch s 02/2015/TTLT-B VHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 ca B Ni

v quy đnh mã số và tu chuẩn chức danh ngh nghiệp viên chc chun ngành thư viện;

Thông tư s05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 ca B Ni v sửa đổi, b sung mt

số điều ca Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT

BNV ngày 30/12/2010 ca B tng B Ni v v tiêu chun nghiệp v chuyên môn, bổ

nhim ngch và xếp lương đối vi các ngch ng chức chuyên ngành hành chính và việc t

chức thi nâng ngch ng chức;

Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của B Thông tin và Truyền

thông quy định tiêu chuẩn chức danh ngh nghip viên chức chuyên ngành công ngh tng

tin;

Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 ca B Go dục và Đào to quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh ngh nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm

trong c tng trung hc và tng chuyên bit công lập;

Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 ca B Giáo dục và Đào to quy

định mã số, tiêu chun chc danh ngh nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vuong tng

ph thông dân tc ni t, tng trung hc ph thông chuyên; tng dư bi đai hc và

tng dành cho ni khuyết tt ng lập;

Quyết đnh số 37/2008/QĐBGDĐT ngày 16/7/2008 của B Go dục và Đào tạo

ban hành quy định v phòng học b môn;

Kima đánh giá, k năng tin hc mc độ chun k năng sdng công nghê thông

tin cơ bn (ch yếu: Power Point, Word, Excel).

2. Phần thực hành kiểm tra ng lực về nghiệp v(30 pt)

2.1. Đi vi giáo viên

a. Ni dung: (Ngưi d tuyến mang theo sách go khoa lớp 10 và 11)

Thc hành hot đng giảng dy theo c văn bn sau:

Quyết đnh số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ca B Go dục và Đào tạo

ban hành chương trình go dục ph thông;

Công văn số 5842/BGDĐT-VP Hưng dẫn điu chinh ni dung dy hc GDPT;

Công văn sổ 4612/BGDĐTGDTrH ngày 03/10/2017 v vic hưng dẫn. thc hiện

chương tnh go dục ph .thông hiện hành theo định hưng phát triển phm cht và năng

lực hc sinh t năm hc 2017-2018;

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Hưng dn sinh hoạt

chuyên môn vê đổi mi phương pháp dạy hc và kim tra, đánh giá; t chc và qun các

hot động chuyên môn ca tng trung hc/trung tâm giáo dục thưng xuyên qua mạng.

2

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *