Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Hướng dẫn cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 có hiệu lực từ ngày 04/12/2016, do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016.

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4911/BHXH-ST
V/v cấp thẻ BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 16/11/2015, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH quy định mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, quy định kể từ ngày 01/01/2016 thực hiện việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý người tham gia BHYT và hiệu chỉnh các phần mềm quản lý, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016 như sau:

1. Đối với người tham gia BHYT do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT, tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, có thời hạn sử dụng thẻ BHYT đến hết ngày 31/12/2016.

2. Đối với người tham gia BHYT là quân nhân, công an nhân dân quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, thực hiện cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH.

3. Các nội dung khác của Quyết định số 1351/QĐ-BHXH vẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Sổ – Thẻ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Các đơn vị: BT, CSYT, PC, CNTT, GĐB, GĐN;
  • Lưu: VT, ST (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm kiến thức pháp luật tại đây

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #4911BHXHST #về #cấp #thẻ #Bảo #hiểm #tế #năm.

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016.

Hướng dẫn cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 có hiệu lực từ ngày 04/12/2016, do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016.

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4911/BHXH-ST
V/v cấp thẻ BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 16/11/2015, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH quy định mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, quy định kể từ ngày 01/01/2016 thực hiện việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý người tham gia BHYT và hiệu chỉnh các phần mềm quản lý, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016 như sau:

1. Đối với người tham gia BHYT do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT, tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, có thời hạn sử dụng thẻ BHYT đến hết ngày 31/12/2016.

2. Đối với người tham gia BHYT là quân nhân, công an nhân dân quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, thực hiện cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH.

3. Các nội dung khác của Quyết định số 1351/QĐ-BHXH vẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Sổ – Thẻ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Các đơn vị: BT, CSYT, PC, CNTT, GĐB, GĐN;
  • Lưu: VT, ST (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *