Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Lùi thời gian thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH

Công văn 4791/BHXH-VP – Lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH về việc quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, sẽ lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH đến hết ngày 31/12/2015.

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016

Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng với người cư trú

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4791/BHXH-VP
V/v lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ,
báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ban Thu;
– Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ngày 09/9/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH về việc quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015. Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật chưa đảm bảo để thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo như sau:

1- Lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH đến hết ngày 31/12/2015. Kể từ ngày 01/01/2016, các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực thực hiện. Các nội dung khác của Quyết định này vẫn thực hiện kể từ ngày 01/12/2015.

2- Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và phối hợp với Ban Thu tập huấn cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm này trước ngày 31/12/2015.

Ngoài các nội dung trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính lỗi chính tả tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 như sau: Tại dòng thứ 15, trang 16 đề nghị sửa “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 01 tháng” thành “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 03 tháng”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có tên trên biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để biết);
  • Lưu: VT, VP (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Hiển

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #4791BHXHVP #về #lùi #thời #gian #thực #hiện #nghiệp #vụ #hồ #sơ #theo #Quyết #định #959QĐBHXH.

Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Lùi thời gian thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH

Công văn 4791/BHXH-VP – Lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH về việc quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, sẽ lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH đến hết ngày 31/12/2015.

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Công văn 4911/BHXH-ST về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016

Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng với người cư trú

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4791/BHXH-VP
V/v lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ,
báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ban Thu;
– Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ngày 09/9/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH về việc quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015. Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật chưa đảm bảo để thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo như sau:

1- Lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH đến hết ngày 31/12/2015. Kể từ ngày 01/01/2016, các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực thực hiện. Các nội dung khác của Quyết định này vẫn thực hiện kể từ ngày 01/12/2015.

2- Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và phối hợp với Ban Thu tập huấn cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm này trước ngày 31/12/2015.

Ngoài các nội dung trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính lỗi chính tả tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 như sau: Tại dòng thứ 15, trang 16 đề nghị sửa “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 01 tháng” thành “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 03 tháng”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có tên trên biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để biết);
  • Lưu: VT, VP (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Hiển

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *