Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

2

4. Nội dung tiêu chí thi đua và tng s đim

4.1. Các cm t 1 đến 6: Nội dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 1 kèm theo;

tổng điểm tối đa cho 01 đơn v 2.100 điểm, trong đó 1.900 điểm theo các tiêu

chí và 200 điểm thưởng.

4.2. Cm 7: Ni dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 2 kèm theo; tổng điểm ti

đa cho 01 đơn vị 1.600 điểm, trong đó 1.400 điểm theo các tiêu chí 200 đim

thưng.

4.3. Cm 8: Nội dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 3 kèm theo; trong đó:

– Tối đa 1.500 điểm đối với 04 đơn vị (Vin Khoa hc Giáo dc Vit Nam,

Trung tâm đào to khu vc ca t chc SEAMEO ti Vit Nam, Trung tâm khu

vc v hc tp suốt đời ca t chc SEAMEO ti Việt Nam, Trường Cán b qun

READ  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2019 | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

lý giáo dc TP HCM), bao gm tối đa 200 điểm thưởng;

– Tối đa 1.400 điểm đối vi 01 đơn vị (Vin Nghiên cu cao cp v Toán),

bao gm tối đa 200 điểm thưởng;

Tối đa 1.200 điểm đối vi 06 đơn vị (Vin Nghiên cu Thiết kế trưng hc,

Báo Giáo dc và Thi đại, Tp c Giáo dc, Trung tâm h tr đào tạo cung ng

nhân lc, Ban Qun các D án B GDĐT, Nhà xut bn Giáo dc Vit Nam),

bao gm tối đa 200 điểm thưởng.

5. Các nội dung khác được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Công

văn số 32/BGDĐTKT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc

hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc

Bộ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và Công văn số

3106/BGDĐTKT ngày 17/8/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc triển

khai thực hiện một số quy định của thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn

công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Trong quá trình thc hin, nếu vướng mắc, đ ngh phn ánh kp thi v

B Giáo dục và Đào tạo (qua V Thi đua Khen thưởng) để xem xét, sửa đi cho

phù hp./.

Nơi nhận:

Như trên;

Ban TĐKTTW (để báo cáo);

– B trưởng (để báo cáo);

– Các Th trưởng (để ch đạo);

Công đoàn GDVN (để phi hp);

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ thc hin);

READ  Quyết định 786/QĐ-BYT 2019 - HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

– Cổng thông tin điện t B GDĐT;

Lưu: VT, Vụ TĐKT (15).

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: https://sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #2411BGDĐTTĐKT #về #hướng #dẫn #bình #xét #thi #đua #các #đơn #vị #trực #thuộc #Bộ #giáo #dục.

Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục.

2

4. Nội dung tiêu chí thi đua và tng s đim

4.1. Các cm t 1 đến 6: Nội dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 1 kèm theo;

tổng điểm tối đa cho 01 đơn v 2.100 điểm, trong đó 1.900 điểm theo các tiêu

chí và 200 điểm thưởng.

4.2. Cm 7: Ni dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 2 kèm theo; tổng điểm ti

đa cho 01 đơn vị 1.600 điểm, trong đó 1.400 điểm theo các tiêu chí 200 đim

thưng.

4.3. Cm 8: Nội dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 3 kèm theo; trong đó:

– Tối đa 1.500 điểm đối với 04 đơn vị (Vin Khoa hc Giáo dc Vit Nam,

Trung tâm đào to khu vc ca t chc SEAMEO ti Vit Nam, Trung tâm khu

vc v hc tp suốt đời ca t chc SEAMEO ti Việt Nam, Trường Cán b qun

lý giáo dc TP HCM), bao gm tối đa 200 điểm thưởng;

READ  Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng số 46/2015/QĐ-TTg | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

– Tối đa 1.400 điểm đối vi 01 đơn vị (Vin Nghiên cu cao cp v Toán),

bao gm tối đa 200 điểm thưởng;

Tối đa 1.200 điểm đối vi 06 đơn vị (Vin Nghiên cu Thiết kế trưng hc,

Báo Giáo dc và Thi đại, Tp c Giáo dc, Trung tâm h tr đào tạo cung ng

nhân lc, Ban Qun các D án B GDĐT, Nhà xut bn Giáo dc Vit Nam),

bao gm tối đa 200 điểm thưởng.

5. Các nội dung khác được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Công

văn số 32/BGDĐTKT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc

hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc

Bộ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và Công văn số

3106/BGDĐTKT ngày 17/8/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc triển

khai thực hiện một số quy định của thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn

công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Trong quá trình thc hin, nếu vướng mắc, đ ngh phn ánh kp thi v

B Giáo dục và Đào tạo (qua V Thi đua Khen thưởng) để xem xét, sửa đi cho

phù hp./.

Nơi nhận:

Như trên;

Ban TĐKTTW (để báo cáo);

– B trưởng (để báo cáo);

– Các Th trưởng (để ch đạo);

Công đoàn GDVN (để phi hp);

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ thc hin);

– Cổng thông tin điện t B GDĐT;

Lưu: VT, Vụ TĐKT (15).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *