xả thải làm cá chết

Quảng Nam: Nhà máy sô đa xả thải chui làm cá chết trắng kênh

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ