tìm thấy Việt Kiều mất tích

Tìm thấy nữ Việt Kiều mất tích, đi lạc từ Đà Nẵng lên Sài Gòn

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ