Takata

Bốn hãng xe vẫn vẫn tiếp tục bán xe sử dụng túi khí Takata

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ