Phạm Chi Lan

Chuyên gia Phạm Chi Lan:

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ