PET

Cuối năm 2016 khó đổi hết GPLX sang vật liệu PET

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ