hạ giá

Hạ giá 4 lần để hút khách Trung Quốc, khách Việt chém “tả tơi”

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ