Fomosa

Formosa bồi thường 500 triệu USD cho ngư dân miền Trung, vẫn quá ít!

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ